17 maj, 2021

Alla medarbetare bör kunna visualisera analyser i en vältränad verksamhet

Vi är övertygade om att alla individer i en verksamhet bör vara vältränade i att göra både konsekvensanalyser och orsaksanalyser. Speciellt när de ska lösa problem eller utvinna verksamhetens outnyttjade potentialer.

Att kunna visualisera dessa analyser är dessutom ett kraftfullt verktyg, både i själva analysarbetet och för att göra de olika tankestigarna i analyserna tillgängliga för för fler.

Och det är verkligen en förmåga man kan öva upp – detta att visualisera sina analyser. Då minskar risken för enkelspårighet, tunneltänkande och metodmissbruk.

Enkelspårighet
Det vanligaste misstaget är annars att man inte undersöker flera olika tankespår i sitt analysarbete. Man följer en enda tankegång i en strävan att bevisa det som man trodde från början.

Tunneltänkande
Och vilken position och profession man själv har styr mycket vilken typ av effekter och orsaker man ”upptäcker”.
Är man en ekonom så ser man (och får man) ekonomiska problem.
Samma ”tunneltänkande” uppstår inom alla yrkeskulturer som t ex tekniker, jurister, psykologer, pedagoger, läkare, politiker m fl.

Metodmissbruk
Vi människor har också lätt att felanvända, eller t o m missbruka analysmetoderna för att de ska passa in i vår föreställningsvärld och samtidigt ge oss fördelar (elle ri varje fall psykologisk trygghet).

Konsekvenser av problem blir något som bäst kan lösas av det man själv kan ta betalt för (eller som rättfärdigar mer resurser till den funktion man jobbar på).

Metoden ”5 varför” i grundorsaksanalyser blir till ”fem varför det inte är mitt/vårt fel”.

Vältränade medarbetare minskar analysriskerna
Dock minskar risken för både enkelspårigt tänkande och felanvändning av metoder om alla får träna på att visualisera sina analyser. Då kan individer från olika positioner och professioner lättare lära av varandras synsätt och infallsvinklar. Fler kan också utmana sina egna föreställningar om tillvaron.

Så, om vi skulle föreslå satsningar i kompetensutveckling som berör alla i en verksamhet så tillhör förmågan att kunna visualisera sina analyser Topp 3, oavsett verksamhet eller sammanhang.

Fygital interaktion överbrygger gränserna
Och som vanligt vill vi framhärda i att detta med fördel låter sig göras i fygitala former, d v s i en mix av fysisk och digital visualisering. Detta främjar en bättre mänsklig interaktion över både geografiska och kognitiva gränser.

;